ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2017

Untitled...

                    She was very emotional... Might be the result of some situations. The girl was not as same as before.... Her mind was filled with several thoughts.... She was neither talking to nor talking about anybody. Her heart was asking a same question again and again... "Am I not deserve anything?...At least a little love, affection, respect, a small crazy friend circle, recallable funny memories.....At least a tight hug when I am down.....? 

                     No...!!! Sad but true...She didn't have anything in her life...In other words you people can easily say, she was never satisfied with what she has !... Sometimes, to understand a particular circumstance, you need to stand in the shoes of others... She might have a series of situations which made her to build a negative attitude towards "LIFE".... But the actual problem starts when she faces the same situation again and same kind of people, who leave her when she is not doing well.... For you, may be " it's a waste of time" to convince her all about being "POSITIVE"... But that simple advice may convert her whole life style....She may accept the reality, she may learn how to love life, how to live life, how to build a strong, beautiful career in her own way.... Just by your valuable words, " YOU" can be the "INSPIRATIONAL PERSON" for her life.... 

                          That "She" may represent you, me or anyone among us....So please never underestimate anyone and try to bring "SMILE" on other's face...It's all about You.... 
#Happy_International_Day_of_the_GIRL_Child..... 

 - R. R. B.

ಯುಗಾದಿ

ಶಿಶಿರದ ಕಹಿನೆನಪ ಅಳಿಸಿ ಹೊಸ ಹರುಷದ ಹೊಳೆಯ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ - ವಸಂತದ ಆಗಮನದಿ... ಮನೆಗೂ-ಮನಕೂ ಕಟ್ಟುವ ಚಿಗುರ ತೋರಣ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಕಲಸುವ - ಹೋಳಿಗೆಯ ಸಿಹಿ ಹೂ...